Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

-Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi firmou JHS LABORATORY, s.r.o., dále jen JHS (dodavatel) a jejími zákazníky (odběratel). Písemná ujednání mezi účastníky jsou upřednostněna před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

– Vztahy mezi odběratelem a dodavatelem se vždy řídí platnou legislativou České republiky.

II. Předmět prodeje

– Předmětem prodeje je libovolné zboží a služby uvedené v nabídkovém materiálu firmy JHS včetně konkrétních cenových nabídek určených konkrétním odběratelům.

III. Cena

– Ceny uvedené v nabídkových materiálech a cenících JHS jsou vždy platné ke dni vydání a dodavatel si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění v návaznosti na úpravy cen výrobců, případně na pohyby kurzu CZK vůči cizím měnám.
– Pro upřesnění a specifikace zboží může požadovat odběratel po dodavateli cenovou nabídku. Tato je platná 60 dní od jejího vystavení, není-li uvedeno jinak.
– Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách bez příslušného DPH. Položky se sníženou sazbou DPH jsou zvlášť označeny.
– Ceny jsou konečné, tzn. zahrnují clo, balné i dopravné s výjimkou dle bodu V.

IV. Způsob objednávání

– Objednávky mohou být dodavateli doručeny jakýmkoliv písemným způsobem (poštou, faxem, e-mailem). Telefonická nebo ústní objednávka je akceptována na základě vzájemné důvěry a je v tom případě považována za závaznou.
– Cena dodávky se řídí platným ceníkem v době přijetí objednávky.
– Objednávka musí obsahovat přesný název firmy či instituce objednatele, adresu a odpovědnou osobu, IČO, DIČ, přesnou adresu plátce zboží (pokud se liší od adresy objednavatele) a číslo bankovního účtu. Přesnou adresu místa dodání a kontaktní osobu, telefon (pokud se liší od adresy objednavatele), dále jednoznačné určení zboží, požadovaného množství a požadovaných dodacích podmínek, jako je termín dodání a jiné specifické požadavky.
– Pokud si objednatel nepřeje dílčí plnění dodávky, je vhodné tuto skutečnost uvést na objednávku.

Upozornění:
– Objednávky na chemikálie nepřijímá dodavatel telefonicky ani ústně v souladu s platnou legislativou. Objednávky je nutné zasílat vždy písemným způsobem (poštou, faxem,

e-mailem). U vysoce toxických látek požaduje dodavatel osvědčení o odborné způsobilosti, které dodá objednatel jako přílohu objednávky.

V. Potvrzení objednávky a dodací podmínky

– Dodavatel vystaví na žádost odběratele potvrzení objednávky, ve kterém bude uvedena přesná specifikace zboží, objednané množství, prodejní cena a předpokládaný termín dodání. Pokud odběratel nesdělí do 10 dnů písemně, telefonicky či jiným prokazatelným způsobem svoje námitky, bude Potvrzení objednávky, resp. takto vzniklá kupní smlouva považována za uzavřenou.
– V případě, že objednávka odběratele bude jednoznačná a její písemné potvrzení nebude odběratelem výslovně požadováno, je dodavatel oprávněn expedovat zboží i bez písemného potvrzení objednávky odběrateli.
– V odůvodněných případech dodavatel potvrzuje přijatou objednávku formou Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupní smlouva považována za uzavřenou až po jejím podpisu oběma smluvními stranami.
– V odůvodněných případech, a to zejména u nestandardního zboží, je dodavatel oprávněn požadovat zálohovou platbu. Dodací termín uvedený na potvrzení objednávky se pak počítá od uhrazení zálohy.
– Dodací lhůta je zpravidla 1 až 4 týdny od data obdržení objednávky. V případě zboží s delší dodací lhůtou bude odběratel o termínu dodávky informován formou potvrzení objednávky

s uvedením termínu dodání. V závislosti na rozsahu a struktuře je možné plnění objednávky v několika dílčích dodávkách, pokud není v objednávce výslovně uvedeno jinak.
– Dopravu na místo určení dle dispozic na objednávce zajišťuje dodavatel na území České republiky zdarma s výjimkou následujících případů:
a) při rozvozu zboží externím dopravcem v hodnotě do 5000,00 Kč bez DPH bude odběrateli účtováno dopravné dle ceníku dopravce v závislosti na váze a objemu dodávaného zboží (v případě plnění dodávky v několika dílčích dodávkách bude tento poplatek účtován pouze jedenkrát při první dodávce).
b) při odběru zboží rozměrného či těžkého (laboratorní nábytek, objemné přístroje atp.) bude účtováno dopravné dle nabídky dodavatele nebo dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem.
c) při dodávkách zboží mimo území České republiky bude účtována doprava dle dohody.

– Vyžaduje-li odběratel instalaci, a tato není součástí nabídky, je třeba uvést tuto skutečnost na objednávku. Dodavatel následně potvrdí termín a cenu instalace, kterou odběratel odsouhlasí. Neposkytne-li odběratel dodavateli patřičnou součinnost, která by vedla

k znemožnění instalace ve smluveném termínu, budou odběrateli vyúčtovány odpovídající náklady. Nemožnost provést instalaci způsobem, který není předem odsouhlasen oběma stranami nemůže být důvodem k odstoupení ze smluvního vztahu s dodavatelem.
– Dodavatel neodpovídá za vhodnost vybraného zařízení k požadovaným účelům, nebyly-li tyto vyspecifikované v poptávce odběratele.

VI. Rušení objednávek a kupních smluv

– Odsouhlasené objednávky a kupní smlouvy lze rušit jen písemně vzájemnou dohodou obou stran.
– Dodavatel je oprávněn účtovat odběrateli storno poplatek do výše 50 % ceny předmětu k pokrytí účelně vynaložených nákladů k zajištění předmětu zboží.

VII. Platební podmínky a přechod vlastnických práv

– Úhrada zboží se uskutečňuje zpravidla převodem na účet dodavatele se lhůtou splatnosti 14 dnů.
– V případě prvního odběru je dodavatelem požadována platba v hotovosti nebo předem a v odůvodněných případech lze 1. odběr ošetřit sepsáním kupní smlouvy s platbou převodem.
– U objednávek v hodnotě do 1000,00 Kč nebo v jiných odůvodněných případech může být dodavatelem požadována platba v hotovosti před nebo při dodání zboží a účtován manipulační poplatek ve výši 100,00 Kč.
– Jiné platební podmínky (prodloužená doba splatnosti atp.) musí být předem písemně dohodnuty.
– Nedodržení splatnosti, uvedené na faktuře může dodavatel penalizovat částkou ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
– V odůvodněných případech může dodavatel požadovat na objednateli zálohovou platbu či platbu předem až do 100 % předpokládané celkové ceny.
– Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí. Zboží se stává majetkem objednatele až po uhrazení plné ceny dodavateli.

VIII. Reklamační řízení a záruka

– Dodavatel odpovídá za úplnost a správnost dodávky dle dodacího listu.
– Odběratel je povinen zkontrolovat při převzetí zboží jeho množství, úplnost, správnost a neporušenost dodávky, a správnost dodávky potvrdit na dodacím listu. Není-li dodávka v pořádku, je odběratel povinen toto uvést na dodacím či přepravním listu. Pokud to charakter a velikost dodávky nedovoluje nebo při přepravě dopravní službou či poštou je možné reklamovat úplnost a správnost dodávky nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne dodávky.
– Záruční doba na skryté vady, funkčnost atp. je stanovena v souladu s obchodním zákoníkem na minimálně šest měsíců, pokud není záruční lhůta dodacím listem výslovně stanovena na dobu delší. Záruku na přístroje poskytujeme od 2 do 3 let (možnost prodloužení záruky), na senzory 6 měsíců až 1 rok, vždy dle záručních lhůt daných výrobcem.

Dodavatel vystaví dodací list se záručními podmínkami s vyznačením data prodeje, konkrétní délkou záruční doby, typu a čísla výrobku pro zboží, které má delší záruční dobu než ukládá povinnost ze zákona.
– Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu závady, čísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktury a jména osoby odpovědné ze strany odběratele za vyřízení reklamace a prokazatelně dodána spolu s reklamovaným předmětem dodavateli.
– Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé nerespektováním návodu k použití, neprováděním běžné uživatelské údržby, provedením změny na zboží bez autorizace dodavatele, nesprávnou přepravou čí skladováním.
– Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení.
– Záruka se počítá ode dne převzetí zboží odběratelem nebo uvedením do provozu. Ze záruční doby se neodpočítává doba, po kterou je zařízení v opravě.
– Záruční podmínky jsou pro dodavatele závazné pouze v případě, že odběratel není v prodlení s úhradou zboží.
– Zjistí-li dodavatel, že reklamace je neoprávněná, budou náklady spojené se zjištěním rozsahu škody a opravou odběrateli vyúčtovány v plné výši.
– Odběratel musí vracet dodavateli pouze dekontaminové a vyčištěné zboží, pokud možno v originálním obalu nebo v obalu funkčně plně nahrazujícím původní balení.
– Reklamační řízení započne dodavatel okamžitě po obdržení reklamace odběratele a informuje o předpokládaném termínu vyřízení reklamace zpravidla do 5 dní od jeho obdržení a následně o výsledku reklamačního řízení. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní.
– Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu použít třetích osob.

IX. Závěrečné ustanovení

Odběratel objednáním zboží dle katalogu, nabídky či jiných prodejních materiálů dodavatele vyjadřuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Jakékoliv požadavky odběratele, které nejsou v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele, musí být dohodnuty předem a stvrzeny písemnou dohodou obou smluvních stran, jinak budou považovány za neplatné.

Dodací podmínky pro dodávky laboratorního nábytku se prvotně řídí smlouvou o dílo a informacemi na potvrzení objednávky, které se vystavují ke každé objednávce laboratorního nábytku.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti dne 01.01.2010.

 

Napište nám

Partneři

 • Funke gerber
 • Behr Labor
 • WTW
 • KERN
 • Schuett biotec
 • Novasina
 • Testo
 • Omnilab
 • Schmidt Heansch
 • Brand
 • Memmert
 • Hamilton
 • Labortechnik Medingen